Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ИТХ-ын Төлөөлөгч


Конторбай Жандос

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Мухамеджан Мирас

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Шөндей Алгабек

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Ахмет Ербол

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Зархум Онгар

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Нухсат Ержан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Мамбар Нурсауле

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Дауит Есболат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Дауит Есболат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Аулаят Асет

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хабыл Мүпти

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Тайран Жанболат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бакел Альхасен

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Ахай Жанбота

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Шарив Жандос

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Сансызбай Мурат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хузкей Дармен

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Батихан Байболат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Ханай Хуаныш

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Зейнелхан Исагул

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Халиасхар Нурболат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хозыхан Нурка

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Айп Ахылбек

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Балжинням Энхболд

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Дүкен Маралбек

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хабиден Өмиргүл

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Абей Шаймурат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хавдуали Асылбек

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Торгай Худайберген

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Зулхарнай Жолаушыбай

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Асхабыл Данабек

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Есентай Зангар

ИТХ-ын Төлөөлөгч

ШАРИВ ХАВЫЛ

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хуанган АРМАН

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Нури БЕЙБИТХАН

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Сыдых АСЫЛБЕК

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Секей ХОНАЕВ

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Шарив ХАВАЛ

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хавдыраш МАНЧУК

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Далел БАУЫРЖАН

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Жүсрэн АДАЛБЕК

ИТХ-ын Төлөөлөгч