АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

2017-12-08 11:56

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН
ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

Эрх зүйн актын нэр, он, сар, өдөр дугаар

Заалт

Биелэлт

Хувь

1

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай

2017.01.12 Дугаар 01

1. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг хавсралтаар батлах

2. Дэд хөтөлбрийг хэрэгжүүлж хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга, Цагдаагийн даргад даалгасугай

Тусгай төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлын биелэлтийг аймгийн Цагдаагийн газраас хагас жилээр  ИТХ-д хүргүүлсэн болно.

85%

2

Тогтоол хүчингүй болгох тухай

2017.01.12

Дугаар 02

1. Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хавсралтад заасан тогтоолуудыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хавсралтад заасан тогтоолуудыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу хүчингүй болгосон

100%

3

Бүтээн байгуулалтын дээд шагнал “Төрийн гэрэгэ” шагналд уламжлах тухай

2017.01.26

Дугаар 03

1. Рысжан ХХК-ийг бүтээн байгуулалтын дээд шагнал Төрийн гэрэгэ шагналд нэр дэвшүүлэхээр тодорхойлсугай.

Биелэгдээгүй

0%

4

Төрийн цол, одон, медалиар шагнуулахаар тодорхойлох тухай

2017.01.26

Дугаар 04

1. Соёл, боловсрол, газар тариалангийн салбарт он удаан жил үр бүтээлтэй ажиллаж байсан зарим хүмүүсийг төрийн цол, одон, медалиар нийт 7 хүнийг шагнуулахаар тодорхойлсугай.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар 3 хүнийг Алтан гадас одонгоор шагнасан.

42%

5

Хөрөнгө худалдах тухай

2017.01.26

Дугаар 05

1. Сансар эмнэлгийн балансад байгаа элэгдлээ бүрэн нөхсөн УАЗ3962 маркийн БӨА94-66 улсын дугаартай автомашиныг  эзэмшиж байгаа жолооч Ж.Хурлыст худалдахыг зөвшөөрсүгэй.

Уг автомашиныг 1,0 сая төгрөгт жолооч Ж.Хурлыст худалдсан болно

100%

6

Хөрөнгө худалдах тухай

2017.01.26

Дугаар 06

1. Дэлүүн сумын бүрэн дунд сургуулийн балансад байсан элэгдлээ бүрэн нөхсөн, цаашид ашиглах боломжгүй болсон Зил-130 маркийн БӨА5537 улсын дугаартай автомашиныг  жолооч Х.Дагыст худалдахыг зөвшөөрөх

Уг автомашиныг жолооч Х.Дагыст 250.0 мян.төгрөгт худалдсан.

100%

7

“Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тухай”

2017.02.09

Дугаар:07

1. Сагсай, Өлгий, Бугат сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарсан Хөх уул нэртэй 4932.96 гектар талбай нь Монгол улсын Газрын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3хүсэлт гаргасан газар нь бусдын эзэмшиж, ашиглаж байгаа газартай ямар нэг хэмжээгээр давхцаагүй байна гэснийг зөрчиж аймгийн төв Өлгий хотын болон Бугат сумдын хотын суурьшлын бүсийн инженерийн шугам, сүлжээ бүхий

газар, айл өрхүүдийн газар, үйлдвэр үйлчилгээний бүсийн газартай тус тус давхцсан, Цэнгэл сумын Цагаан нэртэй 10270.69 гектар талбай нь Монгол улсын Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалтын дагуу хамгаалалтын бүс тогтоосон байна. Иймд Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн 4.1-д ... усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглоно гэснийг зөрчиж байгаа тул а шигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаа ролгохоос татгалзсугай.

2. Ногооннуур сумын Дулаан хар нэртэй 15921.98 гектар, Ширэг нэртэй 3591.31 гектар, Хүрэн нэртэй 15313.9 гектар, Улаан нэртэй 5238.94 гектар, Буянт, Бугат, Толбо сумдын Хужирт нэртэй 4932.96 гектар талбайнуудад ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгохыг дэмжсүгэй.

3.Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж Ашигт малтмалын газарт уламжлахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д үүрэг болгосугай.

Сагсай, Өлгий, Бугат сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарсан Хөх уул нэртэй 4932.96 гектар, Цэнгэл сумын Цагаан нэртэй 10270.69 гектар талбайнуудад ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгохоос татгалзсан болон Ногооннуур сумын Дулаан хар нэртэй 15921.98 гектар, Ширэг нэртэй 3591.31 гектар, Хүрэн нэртэй 15313.9 гектар, Улаан нэртэй 5238.94 гектар, Буянт,

Бугат, Толбо сумдын Хужирт нэртэй 4932.96 гектар талбайнуудад ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгохыг  дэмжсэн саналын хуудсуудыг 2017.02.10-ны 1-01/296 дугаар албан тоотын хавсралтаар Ашигт малтмалын газарт хүргүүлсэн.

100%

8

Төрийн одон, медалиар шагнуулахаар тодорхойлох тухай

2017.02.09

Дугаар 08

Цагаан сарын баярын өдрийг тохиолдуулан  төр захиргаа, эрүүл мэнд, шинжлэх ухааны салбарт он удаан жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан зарим хүмүүсийг төрийн одон, медалиар шагнуулахаар тодорхойлох

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт 3 хүний материалыг хүргүүлснээр 2 хүнийг  төрийн одон, медалиар шагнасан.

70%

9

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны орон тоог батлах тухай

2017,02,09

Дугаар 09

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны орон тоог Өлгий-6, Булган-2, Буянт-1, Баяннуур-1, Цэнгэл-1, Сагсай-1, Улаанхус-1, Ногооннуур-1, нийт 14 байхаар тогтоосугай.

Нийт 14 олон нийтийн цагдаагийн ажилтны орон тоог баталснаар

10

Хөрөнгө зарцуулах тухай

2017,02,09

Дугаар 10

Аймгийн ИТХ-ын даргын  “Цэрэг стратегийн бэлтгэл” хангах сургалтын хувцас захиалахад шаардагдах 1647,0 мян.төгрөгийг аймгийн ИТХ-ын төсвөөс зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай

1647,0 мян.төгрөгийг аймгийн ИТХ-ын төсвөөс зарцуулсан болно

100%

11

“Стандартай Баян-Өлгий” хөтөлбөрийг батлах тухай”

2017.02.09

Дугаар:11

1.Стандартай Баян-Өлгий хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д үүрэг болгосугай.

Хөтөлбөрийг бүх сум албан байгууллага, үйлдвэрийн газруудад хүргүүлсэн. Мөн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан.

Хөтөлбөрийг сурталчлах ажил хийгдэж байна.

100%

12

“Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээний төлбөрийн нормативыг

шинэчлэн тогтоох тухай”

2017.02.09

Дугаар:12

1.Аймгийн мал сүрэгт явуулах мал эмнэлэгийн төлбөрийн жишиг үнэлгээний жагсаалтыг нэгдүгээр, үржлийн ажил үйлчилгээний төлбөрийн жишиг үнэлгээний жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай

2.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/, Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээний төлбөрийн нормативыг мөрдөж ажиллахыг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар /Б.Ерболат/ нарт даалгасугай.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 10 дугаар сарын 16-ний өдрийн 116 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Малын эрүүл мэндийн тухай хууль шинэчлэн батлагдсаны дараа дахин хэлэлцэхээр болж 12 дугаар тогтоолыг  ИТХ-аас хүчингүй болгосон

100%

13

Сүм хийд байгуулахыг зөвшөөрөх тухай

2017.02.16

Дугаар 13

1. Өлгий сумын 13 дугаар багт “Дин дастүр” нэртэй сүм хийд байгуулахыг зөвшөөрөх тухай

Өлгий сумын 13 дугаар багт “Дин дастүр” нэртэй сүм хийд байгуулах зөвшөөрөл олгосон

100%

14

Журам батлах тухай

2017,02,16

Дугаар 14

1. Аймгийн нутаг дэвсгэрт сүм, хийд, шашны байгууллага байгуулах, зөвшөөрөл олгох, сунгах, хяналт тавих журмыг батлах

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу энэ тогтоолыг хүчингүй болгосон

100%

15

Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017,02,16

Дугаар 15

1. Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот, байгуулалтын газрын 20 жилийн ойн арга хэмжээг 2017 оны 09 дүгээр сарын эхний 10 хоногт багтаан тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот, байгуулалтын газрын 20 жилийн ойн арга хэмжээг 2017 оны 09 дүгээр тэмдэглэн өнгөрүүлсэн.

100%

15

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017,02,16

Дугаар  15

1. Аймгийн нутаг дэвсгэрт  согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл  олгох журмыг  боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулах

Аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцэж, батлах болно.

Хэрэгжих шатандаа

16

2016 оны манлай бөх, уяач, харваач шалгаруулах тухай

2017,02,23

Дугаар 16

1. 2016 оны аймгийн Манлай бөхөөр Улыхпаны Берекег, манлай харваачаар Буянт сумын харьяат Төхөөний Одгэрэл, манлай уяачаар Буянт сумын харьяат Тогосын Дашням нарыг тус тус шалгаруулсугай.

2016 оны аймгийн Манлай бөхөөр Улыхпаны Берекег, манлай харваачаар Буянт сумын харьяат Төхөөний Одгэрэл, манлай уяаяаар Буянт сумын харьяат Тогосын Дашням нарыг тус тус шалгаруулсан юм.

100%

17

“Дээд хязгаар тогтоох тухай”

2017.02.23

Дугаар:17

1.2017 онд аймгийн нутаг дэвсгэрээс ахуйн зориулалтаар барих агнуурын загасны тоог нэгдүгээр, ойн сангаас бэлтгэх модны дээд хязгаарыг хоёрдугаар, улсын тусгай хамгаалалтай газрын ойн сангаас бэлтгэх модны дээд хязгаарыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Батлагдсан дээд хязгаарт багтаан ахуйн

зориулалтаар засаг агнах, барих ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар /Д.Айбек/, ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 50 хувийг хуулийн дагуу тухайн агнуурын бүс нутгийн амьтны амьдрах орчинг нөхөн сэргээх, тэтгэх, агнуурын амьтны судалгаа, мониторинг хийх зэрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

3.Ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэх ажлыг холбогдох заавар, журмын дагуу

гүйцэтгүүлж, бэлтгэсэн модны 100 шоо метр тутамд өөрийн хөрөнгөөр 2 га талбайд ой тарьж ургуулах, 3 га талбайд байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих ажлыг холбогдох нөхөрлөл аж ахуйн нэгж байгууллагаар хийлгэх арга хэмжээ зохион бйагуулахыг аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар /Д.Айбек/, Сум дундын ойн анги /С.Ерболат/, Монгол Алтайн нурууны Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа /С.Медеухан/-нд тус тус даалгасугай.

4.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга

 /А.Гылымхан/-д үүрэг болгосугай.

Толбо сумын нутаг дэвсгэрт орших сумын Толбо, Ногооннуур сумын нутаг дэвсгэрт орших Ачит нуурууд болон бусад сумдын голуудаас хууль тогтоомжийн дагуу байгаль хамгаалагчийн эрхийн бичгээр ахуйн зориулалтаар загас агналт хийгдсэн.

Аймгийн ЗДТГазрын даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу 07 дугаар сарын 24-ээс Ойн сан бүхий 3 сумдад явж ойн

цэвэрлэгээ, арчилгааны огтлолтын талбай тусгаарлах ажлууд хийгдлээ. Үүнд:

Цэнгэл сумын Их түргэн хэмээх газраас 4 га, Хар овоо хэмээх газрын 9 га,  Рашаантын ойгоос 6 га, Баянзүрх уулын Өлен сай хэмээх газраас 5 га,  Мешит сайд 10 га талбайг тус тус тусгаарлав.

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Цэнгэл сумын Доод корлат хэмээх газраас  арчилгааны тохируулах огтлолт хийхээр 30 га талбайг тусгаарлан өгч “Хулан” нөхөрлөлөөр гүйцэтгүүллээ.

100%

18

Хөрөнгө зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай

2017,03,07

Дугаар 18

1. Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зориулж  аймгийн ИТХ-ын даргын нөөц хөрөнгөнөөс 8162.0 мян. төгрөг зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай

Заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

19

Хөрөнгө худалдах тухай

2017,03,07

Дугаар 19

1. Алтай сумын Эрүүл мэндийн төвийн дансанд бүртгэлтэй УАЗ315122 маркийн БӨТ25-23 улсын дугаартай автомашиныг  жолооч К.Авилхайрд худалдсугай.

Уг автомашиныг жолооч К.Авилхайрд 1,0 сая төгрөгөөр худалдсан болно.

100%

20

Хөрөнгө орлогод авахыг зөвшөөрөх тухай

2017,03,07

Дугаар 20

1. Улаанхус сумын Согоог багийн хүүхдийн цэцэрлэгт Талын нүдэлчдийн эх булаг ТББ-аас хандивласан УАЗ315190 маркийн УБД36-72 улсын дугаартай автомашиныг зохих журмын дагуу бүртгэн орлогод авахыг Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчид зөвшөөрсүгэй.

Заалт биелэгдсэн

100%

21

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,03,07

Дугаар 21

1. Улаанхус сумын Их эмчийн салбарын  дансанд бүртгэлтэй байгуу 1936 онд ашиглалтад орсон, цаашид ашиглах боломжгүй болсон агуулахын байрыг акталж,  данснаас хассугай.

2. Уш барилгын модон материалыг дахин үнэлж орлогод авахыг салбарын эрхлэгчид үүрэг болгосугай.

Заалт биелэгдсэн

100%

22

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай

2017,03,07

Дугаар 22

1. Өлгий сумын 2,11 ддүгээр Хүүхдийн цэцэрлэгийн эд хөрөнгөнд бүртгэлтэй байгаа гэр цэцэрлэгийн эсгий гэрийн иж бүрдлийг 16 дугаар Хүүхдийн цэцэрлэгт балансаас балансад шилжүүлж, 2,11 дүгээр Хүүхдийн цэцэрлэгийн данснаас тус тус хассугай.

2. Дээрх эсгий гэрийг зохих журмын дансанд бүртгэж орлогод авахыг Өлгий сумын 16 дугаар Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Бахытгүлд үүрэг болгосугай.

Өлгий сумын 2,11 ддүгээр Хүүхдийн цэцэрлэгийн эд хөрөнгөнд бүртгэлтэй байгаа гэр цэцэрлэгийн эсгий гэрийн иж бүрдлийг 16 дугаар Хүүхдийн цэцэрлэгт балансаас балансад шилжүүлсэн. Заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

23

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,03,07

Дугаар 23

1. Булган сумын эрүүл мэндийн төвийн дансанд бүртгэлтэй байгаа 1847.0 мян.төгрөгийн банзан хашаа, 3050,0 мян.төгрөгийн эд хогшил, 13814,3 мян.төгрөгийн 8 ширхэг мотоцикл, 10 нэр төрлийн 12181,5 мян.төгрөгийн компьютер, тоног төхөөрөмжийг хавсралтаар акталсугай.

Дээрх хөрөнгийг акталж данснаас хассан

100%

24

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,03,07

Дугаар 24

1. Цэнгэл сумын Тува бага сургуулийн дансанд бүртгэлтэй байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 13 нэр төрлийн 7892,0 мян.төгрөгийн компьютер, эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

Заалт бүрэн биелэгдсэн.

100%

25

Хөрөнгө орлогод авахыг зөвшөөрөх тухай

2017,03,07

Дугаар 25

1. Өлгий сумын 16 дугаар Хүүхдийн цэцэрлэгийн хамт олны хандиваар бий болсон 5000.0 мян.төгрөгийн хөрөнгө, эцэг эхийн хандиваар бий болсон 1074,0 мян.төгрөгийн  хөрөнгийг тус тус үнэлж орлогод авахыг тус Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Бахытгүлд зөвшөөрсүгэй.

Уг хөрөнгийг бүртгэж, орлогод авсан болно.

100%

26

Төрийн цол, одон, медалиар шагнуулахаар тодорхойлох тухай

2017,03,07

Дугаар 26

1. Казах үндэсний Наурызын баярын өдрийг тохиолдуулан Төр захиргаа,  эрүүл мэнд, шинжлэх ухааны салбарт он удаан жил үр бүтээлтэй  ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан зарим хүмүүсийг төрийн цол, одон, медалиар шагнуулахаар тодорхойлсугай.

МУ-ын ЕТГ-т 184 хүний материалыг хүргүүлснээр 36 хүнийг төрийн одон, медалиар шагнасан.

19,5%

27

Алдарт эх I,II зэргийн одонгоор шагнуулахаар тодорхойлох тухай

2017,03,13

Дугаар 27

1. Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн 85 эхийг Алдарт эхийн нэгдүгээр одонгоор, 398 эхийг Алдарт эхийн хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнуулахаар тодорхойлсугай.

МУ-ын ЕТГ-т Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн 85 эхийг Алдарт эхийн нэгдүгээр одонгоор, 398 эхийг Алдарт эхийн хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнуулахаар хүргүүлснээр 77 эхийг нэгдүгээр, 390 эхийг хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнасан

90%

28

“Ажлын өдрийг амралтын өдөрт шилжүүлэх тухай”

2017.03.13

Дугаар:28

1.Казак үндэсний Наурыз баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан 03 дугаар сарын 22-ны Лхагва гарагийн ажлын өдрийг амралтын өдөр болгож, 03 дугаар сарын 25-нд шилжүүлэн ажиллахаар тогтоосугай.

2.Уг тогтоолыг хэрэгжүүлж, мөрдөж ажиллахыг аймгийн төр захиргаа, нийт албан байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

Наурыз баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан 03 дугаар сарын 22-ны Лхагва гарагт  ажлын өдрөөр аймгийн төр захиргаа, нийт албан байгууллагын дарга, эрхлэгч , ажилчид нар  Наурыз баярыг тэмдэглэв. Уг ажлын өдрийг тус сарын 25-нд шилжүүлэн ажилласан болно.

100%

29

Аймгийн Хүндэт иргэнээр өргөмжлөх тухай

2017,03,16

Дугаар 29

Төрийн захиргаа, төрийн хяналт шалгалтын байгууллагад он удаан жил идвэх зүтгэлтэй, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа аймгийн Аудитын газрын ахлах шинжээч С.Салтанатыг аймгийн Хүндэт иргэнээр өргөмжилсүгэй.

Наурызын баяраар гардуулсан болно. Заалтын бүрэн биелэгдсэн

100%

30

Аймгийн Хүндэт иргэнээр өргөмжлөх

2017,03,16

Дугаар 30

Казах түмний баяр Наурызын баярыг тохиолдуулан Монгол Улсын Ерөнхий сайд Жаргалтулгын Эрдэнэбатыг аймгийн Хүндэт иргэнээр өргөмжилсүгэй.

Заалт биелэгдээгүй.

0%

31

“Ажлын хэсэг байгуулах тухай”

2017.03.16

Дугаар:31

1.Аймгийн засаг захиргааны нэгжид өөрчлөлт оруулах, сумын тоог нэмэгдүүлэх, зарим нэг суманд баг шинээр байгуулах асуудлаар хууль тогтоомжийг судалж, холбогдох мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийж танилцуулах, шаардлагатай бичиг баримтыг шат дараатай бүрдүүлж холбогдох газарт уламжлах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

2.Өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж, хариуцлагатай ажиллахыг ажлын хэсэг /А.Камелият/-т даалгасугай.

Ажлын хэсэг 2 удаа хуралдаж холбогдох сумдын ИТХурал болон Засаг дарга нарт чиглэл өгч, улсын бүртгэлийн хэлтэс, ГХХБГазарт хүний тоо болон газрын зургийг гаргаж өгөх талаар даалгавар өгөв.  Хууль зүйн үндэслэлийг судлахыг Хууль, эрх  зүйн хэлтсийн дарга Ө.Хуралайд үүрэг болгов.

3 дугаар хурал 2017 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр хийгдэх болно.

32

Журам батлах тухай

2017,03,16

Дугаар 32

1. Аймгийн ИТХ-ын даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулах журмыг хавсралтаар баталсугай.

2. Журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /А.Серикболат/-д даалгасугай.

Журмын мөрдлөг болгож ажиллаж байна.

33

Нэрэмжит болгох тухай

2017,03,16

Дугаар 33

1. Монгол Улсын Урлагын Гавъаят зүтгэлтэн, нэрт яруу найрагч Бабийн Ахтаны соёл урлагын салбарт оруулсан үнэтэй хувь нэмрийг нь хойч үедээ мөнхжүүлэн үлдээх зорилгоор  аймгийн Нийтийн номын санг Бабийн Ахтаны нэрэмжит болгосугай

Аймгийн Нийтийн номын санг Бабийн Ахтаны нэрэмжит болгосон.  Заалт бүрэн биелэгдсэн.

100%

34

“Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай”

2017.03.16

Дугаар: 34

1.Өлгий сумын Ерөнхий Боловсролын 2 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 90 жилийн ойн арга хэмжээг 2017 оны 9 дүгээр сарын 21,22-ний өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлсүгэй.

2.Ойн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай

3.Ойн арга хэмжээг өндөр зохион байгууллаттай бэлтгэн, өнгөрүүлэхийг ажлын хэсэг /К.Бекжан/-т үүрэг болгосугай

Заагдсан хугацаанд 90 жилийн ойн арга хэмжээг зохион байгуулалтын өндөрхэмжээнд 640 хүүхдийн шинэ байрыг хамтдаа хүлээн авч нээлтээр хамт тэмдэглэв.

Мөн хөдөлмөрийн гавьяаны цагаан тугийн одонгоор шагнагдав.

.

100%

35

“ Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай”

2017.03.16

Дугаар:35

1.Өлгий сумын Ерөнхий Боловсролын 3 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 50 жилийн ойн арга хэмжээг 2017 оны 9 дүгээр сарын 28,29-ний өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүлсүгэй.

2.Ойн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

3.Ойн арга хэмжээг өндөр төвшинд зохион байгуулж, өнгөрүүлэхийг ажлын эхсэг /Х.Зауре/-т үүрэг болгосугай.

Заагдсан хугацаанд тэмдэглэж, өргөмжлөл 200 мян төгрөг гардуулав. Зургаан нэрэмжит кабинет ашиглалтад оров.

Аймгийн Засаг даргын хүндэт өргөмжлөл 200 мян төгрөгийн шагнал гардуулав

100%

36

Хөрөнгө зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай

2017,03,16

Дугаар 36

1. Казах түмний Наурызын баярыг тохиолдуулан Баян-Өлгий аймгаас төрөн гарсан улсын харцага Однайн Бахытын  нэрэмжит бөхийн барилдааныг Улаанбаатар хотод зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, 1,0 сая төгрөг олгосугай.

2. Уг хөрөнгийн аймгийн ИТХ-ын даргын нөөц хөрөнгөнөөс зарцуулахыг зөвшөөрсүгэй.

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан бөхийн барилдаанд 1,0 сая төгрөг шийдвэрлэж өгсөн

100%

37

Санал хүргүүлэх тухай

2017,03,16

Дугаар 37

1. Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын 340 дүгээр ангийн байнгын байрлалтай газрыг хавсралтын дагуу өөрчлөх саналыг хүргүүлсүгэй

Саналыг хүргүүлсэн болно.

100%

38

Сүм хийд байгуулахыг зөвшөөрөх тухай

2017,04,13

Дугаар 38

Буянт сумын 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт Раш Чойлин” нэртэй хийдэд шашны үйл ажиллага эрхлэхийг зөвшөөрсүгэй.

Буянт сумын 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт Раш Чойлин” нэртэй хийдэд шашны үйл ажиллага эрхлэхийг зөвшөөрсөн

100%

39

Хөрөнгө худалдах тухай

2017,04,13

Дугаар 39

1. Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дансанд бүртгэлтэй 2007 онд ашиглалтад орж, элэгдлээ бүрэн нөхсөн  УАЗ-31512 маркийн БӨА73-06 улсын дугаартай автомашиныг  олон жил эзэмшиж байгаа А.Сейтхажыд худалдсугай.

Уг автомашиныг жолооч А.Сейтхажыд 800,0 мян.төгрөгөөр худалдсан

100%

40

“Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тухай”

2017.04.13

Дугаар:40

1.Цэнгэл сумын Цэнгэл нэртэй 2003,62 гектар талбайд ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгохыг дэмжсүгэй.

2.Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж Ашигт малтмалын газарт уламжлахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д үүрэг болгосугай.

Цэнгэл сумын Цэнгэл нэртэй 2003,62 гектар талбайд ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгохыг дэмжсэн саналын хуудасыг 2017.04.17-ны 2-01/748 дүгээр албан тоотын хавсралтаар Ашигт малтмалын газарт хүргүүлсэн.

100%

41

“Замын сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай”

2017.04.13

Дугаар:41

1.Замын сангаас зарцуулах хөрөнгийг хавсралтаар баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж, хөрөнгийг зарцуулалтад хяналт тавьж ауиллахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д үүрэг болгосугай.

Тус тогтоолоор батлагдсан хөрөнгийн санхүүжилтээр: Булган сумын Урт хэцүүгийн адаг Булган голын модон гүүрийн засварын ажлыг Асгат Кент ХХК нь 25 сая төгргөөр хийж гүйцэтгэсэн. Мөн түүнчлэн тус компани нь Булган сумын Улаагчны голын Улаан даваагийн модон гүүрний засварыг 9.5 сая төгргөөр хийж гүйцэтгэсэн. Мэргэжлийн хяналтын газрын замын хяналтын ажилд 5 сая төгрөг, ТММН ХХК-ний Өлгий сумын 1-р багт сургуулийн хурд сааруулагч хийхэд 1.3 сая төгрөг, Жол ХХК-ний Сагсай сумын Даянгийн модон гүүрний засварын ажилд 2.4 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан.

100%

42

“Тариалангийн бүс тогтоох тухай”

2017.04.13

Дугаар:42

1.Аймгийн тариалангийн бүсэд хамрагдах сум, талбайн хэмжээг хавсралтаар тогтоосугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж тарилангийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэхийг амйгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д үүрэг болгосугай.

Тариалангийн бүс тогтоох тухай аймгийн ИТХ-ын тогтоол бусад судалгааны хамт ХХААХҮ-ийн яамны газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт хүргүүлсэн. ХХААХҮЯамнаас бүх аймгийн саналыг нэгэтгэж Засгийн газарт оруулж шийвэрлүүлэх ёстой.Одоогоор хариу ирүүлээгүй байна.

43

“Хөрөнгө зарцуулах тухай”

2017.04.13

Дугаар:43

1.Аймгийн Ерөнхий Боловсролын сургуулийн захирлуудыг Улаанбаатар хотод сургалтад хамруулах, туршлага судлах арга хэмжээнд 6688,0 мян.төгрөг, “Яргуй-2017” хүүхдийн анхдугаар урлагийн их наадмыг зохион байгуулахад шаардагдах зардлын дутуу хөрөнгө 3678.0 мян.төгрөг бүгд 10366.0 мян.төгрөгийг Боловсролын хуваарилагдаагүй зардлаас зарцуулахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д зөвшөөрсүгэй.

Аймгийн захирлуудын холбооны санаачилгаар уг арга хэмжээ зохиогдож, 34 захирал мэргэжил дээшлүүлсэн.

Яргуй 2017 наадмыг  тус төсвийн хүрээнд зохион байгуулсан.

100%

44

“ Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай”

2017.04.13

Дугаар:44

1.Аймгийн “Мал амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх дунд хугацааны стратеги” түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2.Уг стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусган, гадаадын зээл, тусламж, төсөл хөтөлбөрт хамруулж санхүүжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д даалгасугай.

3.Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх сумын ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

4.Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг орон нутагт гардан зохион байгуулж, явц үр дүнг жил бүрийн 11 дүгээр сард аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд тайлагнаж байхыг аймгийн ХХААГазар /Б.Ерболат/-т үүоэг болгосугай

Төлөвлөгөөний дагуу 2018 онд вакцинжуулалтнд хамрагдах малын тоо, вакцины захиалгыг гаргаж ХХААХҮЯ-д хүргүүлээд байна.

Аймгийн “Мал амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх дунд хугацааны стратеги” түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан бүх сумд хүргүүлэн, сумдын стратеги төлөвлөгөө

боловсруулан , аймгийн ХХААГазраас хянаж үзээд батлуулсан. Төлөвлөгөөний

хэрэгжилтийг 11 дүээр сард сумдаас авч нэгэтгэн тайлагнах болно.

45

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,04,13

Дугаар 45

1. Улаанхус сумын Хөх хөтөл багийн бүрэн дунд сургуулийн дансанд бүртгэлтэй байгаа элэгдлээ нөхөж цаашид ашиглах боломжгүй болсон 7 нэр төрлийн 19,0 сая төгрөгийн  үл хөдлөх хөрөнгө, 3 нэр төрлийн 33 ширхэг  23,4 сая төгрөгийн компьютер, төхөөрөмжийг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2.  Акталсан хөрөнгөнөөс агуулах, зоорний дээвэр болон бусад шаардлагатай хөрөнгийг дахин үнэлж, орлогод авч зохих журмын ддагуу ашиглахыг Сургуулийн захирал /К.Салтанат/-д үүрэг болгосугай. 

Заалт бүрэн биелэгдсэн Хөрөнгийг акталсан болно

100%

46

Хөрөнгө худалдах тухай

2017,04,13

Дугаар 46

1. Ногооннуур сумын бүрэн дунд сургуулийн дансанд бүртгэлтэй байгаа 1980 онд ашиглалтад орсон 2 айлын орон сууцыг  сүүлийн 20 жил эзэмшиж байгаа иргэн Х.Авлаш, С.Нургүл нарт худалдсугай.

Дээрх орон сууцыг иргэн Х.Авлаш, С.Нургүл нарт тус бүрийг 2,0 сая төгрөгөөр худалдсан

100%

47

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,04,13

Дугаар 47

1. Ногооннуур сумын Сум дундын эмнэлгийн дансанд бүртгэлтэй байгаа  25 нэр төрлийн 26 443 300 төгрөгийн компьютер, тоног төхөөрөмжийг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2. Дээрх хөрөнгөнөөс ашиглаж болох боломжтойг  нь дахин үнэлж худалдан борлуулж орлогод авахыг  Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч /Д.Гүлжан/-д үүрэг болгосугай.

Хөрөнгийг акталсан. Заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

48

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017,04,13

Дугаар 48

1. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс актлах эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн талаар дүгнэлт гаргах  ажлыг хэсгийг дараах  бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

Ажлын хэсгийн ахлагчаар:          - Д.Сара – Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч гишүүн

Гишүүдээр:                                       - Д.Гүлжан – Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч

- Х.Манчук – Аймгийн НЭ-ийн орлогч

- Б.Төлеубек - Аймгийн НЭ-ийн тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер

- Б.Ботакөз – ОНӨГ-ын мэргэжилтэн    2. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг газар дээр нь очиж шалган дүгнэлт гаргаж, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд 05 дугаар сарын 01-ний дотор танилцуулахыг  Ажлын хэсэг /Д.Сара/-д үүрэг болгосугай.

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг газар дээр нь очиж шалган дүгнэлт гаргаж, Тэргүүлэгчдэд танилцуулсан

100%

49

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,04,13

Дугаар 49

1. Аймгийн Музейн дансанд бүртгэлтэй байгаа 25 нэр төрлийн 3645400 төгрөгийн тавилга, эд хогшил,  11 нэр төрлийн 8690200 төгрөгийн компьютер, тоног төхөөрөмжийг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2. Дээрх хөрөнгөнөөс хүний аливаа хэрэгцээг хангах боломжтойг  нь дахин үнэлж худалдан орологод авахыг  аймгийн Музейн захирал /А.Айшагүл/-д үүрэг болгосугай.

Хөрөнгийг акталсан. Заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

50

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай

2017,04,13

Дугаар 50

1. Булган сумын ЗДТГ-ын дансанд бүртгэлтэй байгаа УАЗ-315122 маркийн, БӨТ0680  улсын дугаартай автомашиныг  тус сумын Соёлын төвд балансаас балансад шилжүүлсүгэй.

2. Уг автомашиныг данснаас хасахыг сумын ЗДТГазарт, дансанд зохих журмын дагуу бүртгэхийг сумын Соёлын төвийн даргад үүрэг болгосугай.

Уг автмашиныг балансаас балансад шилжүүлж, орлогод авсан болно.

100%

51

Хөрөнгө бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай

2017,04,13

Дугаар 51

1. Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар БНСУлсын  Пусан хотоос нийлүүлсэн NYUNDAI gnahdstarex  маркийн, арлын 9400055 дугаартай, БӨА54-83 маркийн автомашиныг Сансар эмнэлгийн үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлд авахыг тус эмнэлгийн дарга /Д.Сара/-д зөвшөөрсүгэй.

Уг автомашиныг Сансар эмнэлгийн үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлд авсан

100%

52

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,04,13

Дугаар 52

1. Дэлүүн сумын ЗДТГ-ын дансанд бүртгэлтэй байгаа 1980 онд ашиглалтад орсон элэгдлээ, бүрэн нөхөж, цаашид ашиглахыг хориглосон мэргэжлийн байгууллагын  дүгнэлт гарсан ЗДТГ-ын конторын барилга, мөн 1980 онд ашиглалтад орж, элэгдлээ бүрэн нөхөж хуучирснаас болж цаашид ашиглах боломжгүй болсон мэргэжлийн байгууллагын  дүгнэлт гарсан сумын Соёлын төвийг барилгыг тус тус акталж, данснаас хассугай.

2. Дээрх барилгуудын оронд шинээр барилга баригдах  тул хуучин баригуудыг буулгаж, ажлын хэсэг гарган материалыг орлогод авч багуудад баригдах сургуулийн барилгад ашиглах арга  хэмжээ авахыг сумын  Засаг дарга /А.Ахылбек/-т үүрэг болгосугай.

Заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

53

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017,04,27

Дугаар 53

Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээний төлбөрийн нормативыг шинэчлэн тогтоох төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Захиргааны Ерөнхий хуулийн дагуу холбогдох материалыг хүргүүлсэн боловч Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас энэ тогоолыг хүчингүй болгуулсан. Дараагийн аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэх болно

0%

54

“Замын сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай”

2017.04.27

Дугаар:54

1.Сагсай сумын Хар нуурын замын цас арилгах зардалд 3500.0 мян. төгрөгийг замын сангаас зарцуулахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д зөвшөөрсүгэй.

Тус тогтоолоор батлагдсан хөрөнгийн санхүүжилтээр Сагсай сумын Харнуурын замын цас арилгах ажлыг Улудаг ХХК нь 3.5 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн.

100%

55

Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017,04,27

Дугаар 55

1. Монголын үйлдвэрчний  эвлэлийн 100 жилийн ой арга хэмжээг тус аймагт 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-29-ний өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.

Ой арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн

100%

56

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

Өлгий сумын 6 дугаар ахлах сургуулийн дансанд бүртгэлтэй байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 88 нэр төрлийн 16710021 төгрөгийн эд хогшлыг акталж,  данснаас хассугай

Хөрөнгийг акталж, данснаас хассан

100%

57

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай

2017,04,27

Дугаар 57

1. Өлгий сумын 5 дугаар бүрэн дунд сургуулийн дансанд бүртгэлтэй байгаа нэг бүрийн үнэ нь 360,0 мян.төгрөгийн 2 ширхэг  шилэн самбарыг Бугат сумын бүрэн дунд сургуулийн балансаас балансад шилжүүлсүгэй.

Уг хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлж, орлогод авсан

100%

58

Хөрөнгө худалдах тухай

2017,04,27

Дугаар 58

Ногооннуур сумын Сум дундын эмнэлгийн дансанд бүртгэлтэй байгаа УАЗ31512 маркийн БӨТ05-03 улсы дугаартай  автомашиныг уг байгууллагад  он удаан жил  ажиллаж байгаа бага эмч Б.Иванышт худалддсугай.

Уг автомашиныг бага эмч Б.Иванышт 1,0 сая төгрөгөөр худалдсан

100%

59

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай

2017,04,27

Дугаар 59

Аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд заллуучуудын хөгжлийн газрын дансанд бүртгэлтэй байгаа 9 нэр төрлийн 2175000 төгрөгийн үнэтэй эд хогшлыг Өлгий сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төвд мөн 9 нэр төрлийн 2263000 төгрөгийн үнэтэй эд хогшлыг аймгийн ДХТ-т хавсралтаар балансаас балансад шилжүүлсүгэй.

Уг хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлж, орлогод авсан

100%

60

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,04,27

Дугаар 60

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дансанд бүртгэлтэй байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж цаашид ашиглах боломжгүй 4601521 төгрөгийн эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

Уг хөрөнгийг акталж, данснаас хассан.

100%

61

“Хөтөлбөр батлах тухай”

2017.04.27

Дугаар:61

1.Аймгийн “Сав, баглаа, боодол дэд хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2. Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө болосруулан шардагдах хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусгах, гадаадын зээл, тусламж, төсөл хөтөлбөрт хамруулах замаар санхүүжүүлэхийг Засаг дарга /А.Гылымхан/-д даалгасугай.

3. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сумын ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг сумдын Засаг дарга нарт, Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон  нутагт зохион байгуулж, явц, үр дүнг жил бүрийн 11 дүгээр сард аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд тайлагнаж байхыг аймгийн ХХААгазар /Б.Ерболат/-т тус тус үүрэг болгосугай.

Аймгийн “Сав, баглаа, боодол дэд хөтөлбөр”-ийг бүх сум ,  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүргүүлэн эхний ээлжинд сурталчлан таниуулах ажил хийгдэж байна. Аймгийн радио, телевизээр ярилцлага, сурталчилгаа явуулж, нээлттэй өдөрлөгүүдийн үеээр биет сурталчилгаа хийж, сурталчилгааны хуудас хэвлэн тараасан болно.

Сум бүрт үүрэг өгч Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сумын ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

62

“Хөтөлбөр батлах тухай”

2017.04.27

Дугаар:62

1.Аймгийн “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан, шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусгах, гадаадын зээл, тусламж, төсөл хөтөлбөрт хамруулах замаар санхүүжүүлэхийг

Засаг дарга /А.Гылымхан/-д даалгасугай.

3.хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сумын ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг сумдын Засаг дарга нарт, Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулж, явц үр дүнг жил бүрийн 11 дүгээр сард аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд тайлагнаж байхыг аймгийн ХХААГазар /Б.Ерболат/-т тус тус үүрэг болгосугай.

Аймгийн “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан, шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн ОНХСангийн тусгах, Сум хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгуулах, томоохон төслүүдийг  гадаадын зээл, тусламж, хөтөлбөрт хамруулах талаар тодорхой ажлууд зохион байгуулж эхлээд байна.

Уг хөтөлбөрийг сум бүрт хүргүүлэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сумын ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч байна

63

А.Серикболатыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргаар томилох тухай

2017,05,12

Дугаар 63

1. А.Серикболатыг 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ний өдрөөс эхлэн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  нарийн бичгийн даргаар томилсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан  аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 07 дугаар сарын 28-ний өдрийн 111 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Тогтоолын заалт биелэгдсэн

100%

64

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны ээлжит сонгуулийн саналын хуудсыг устгах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017,05,12

Дугаар 64

1. МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны ээлжит сонгуулийн саналын хуудсыг устгах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

2. Саналын хуудсыг устгах ажлыг зохих хууль, журмын дагуу зохион байгуулахыг ажлын хэсэгт даалгасугай.

Саналын хуудсыг устгах ажлын хэсэг зохих журмын дагуу саналын хуудсыг устгасан

100%

65

Аймгийн Хүндэт иргэнээр өргөмжлөх тухай

2017,05,12

Дугаар 65

1. Монгол Улсын 1992 оны Шинэ Үндсэн хуулийг батлалцсан АИХ-ын депутат,  1996-1998 онуудад  Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн даргаар ажилласан, турк судлаач, эрдэмтэн Сартхожагийн Харжаубайн тус аймгийн хөгжил дэвшилд оруулсан  хувь нэмэр, гавьяа  зүтгэлийг  үнэлж  70 насны  ойг тохиолдуулан аймгийн    “Хүндэт иргэн”-ээр өргөмжилсүгэй.

Тогтоолын заалт биелэгдсэн

100%

66

Хөрөнгө зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай

2017,05,12

Дугаар 66

1. Аймгийн ИТХ-ын даргын нөөц хөрөнгөнөөс 2200.0 мян.төгрөг, Зөвлөл, хороо комиссын гишүүдийн ажлын хөлсний зардлаас 3494.9 мян.төгрөг бүгд 5694.9 мян төгрөгийг хавсралтад заасны дагуу зарцуулахыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /А.Серикболат/-д зөвшөөрсүгэй.

Уг хөрөнгийг аймгийн ИТХ-ын даргын нөөц хөрөнгөнөөс зарцуулсан.

100%

67

“Замын сангаас хөрөнгө зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай”

2017.05.12

Дугаар:67

1.Өлгий сумын 8 дугаар багийг стадионы өмнөх 4 замын уулварт шинээр тавих гэрлэн дохионы зардалд 16019753 мян. төгрөгийг  замын сангийн хөрөнгөнөөс зарцуулахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Хөрөнгийг зориулалтаар нь зарцууулахад хяналт тавьж ажиллахыг аймгийг Засаг дарга /А.Гылымхан/-д даалгасугай.

Тус тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд Стадионы өмнөх 4 замын гэрлэн дохиог ЦШСГазар нь суурилуулах ажлыг хийгээд байна. Одоогийн байдлаар 13.6 сая төгрөгийг урьдчилан олгоод байна.

68

Дуудлагын худалдаагаар хөрөнгө худалдах тухай

2017,05,12

Дугаар 68

Нэг. Дэлүүн сумын бүрэн дунд сургуулийн 1974 онд ашиглалтад орсон, элэгдлээ бүрэн нөхөж, 1992 оноос хойш  ашиглаагүй 100 хүүхдийн дотуур байрыг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар  худалдахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д  зөвшөөрсүгэй.

Хоёр. Нээлттэй дуудлагын худалдааны доод үнийг 35,0 сая төгрөгөөр тогтоосугай.

Сонирхосон нэг ч хүн ирээгүй тул дуудлагын худалдаа явагдаагүй

0%

69

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай

2017,05,12

Дугаар 69

1. Нэгдсэн эмнэлгийн дансанд бүртгэлтэй байгаа 2001 онд ашиглалтад орсон 110 455 1780 төгрөгийн балансын үнэтэй Toshiba ЭХО аппаратыг Улаанхус сумын Эрүүл мэндийн төвд балансаас балансад шилжүүлсүгэй.

2.  Дээрх хөрөнгийг данснаас хасахыг Нэгдсэн эмнэлгийн  даргад, дансанд бүртгэлд авахыг Улаанхус сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

Уг хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлж, орлогод авсан болно.

100%

70

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,05,12

Дугаар 70

1. Нэгдсэн эмнэлгийн дансанд бүртгэлтэй байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 67 нэр төрлийн 796 325 690 төгрөгийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, 42 нэр төрлийн 21 735 327 төгрөгийн тавилга, эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

Хөрөнгийг акталж, данснаас хассан

100%

71

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,05,12

Дугаар 71

Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дансанд бүртгэлтэй байгаа 29 нэр трөлийн 1500 000 төгрөгийн аж ахуйн эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

Тогтоолын  заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

72

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай

2017,05,31

Дугаар

1. Өлгий сумын 3,4,5,10 дугаар цэцэрлэгүүдээс 13,15,17,18 дугаар цэцэрлэгүүдэд 6 гэр цэцэрлэгийг тоноглолын хамт балансаас балансад хавсралтаар шилжүүлсүгэй.

2.  Хөрөнгийг зохих хууль, журмын дагуу дансанд бүртгэх ба данснаас хасахыг дээрх цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

Уг хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлж, орлогод авсан

100%

73

Хөрөнгө худалдах тухай

2017,05,31

Дугаар 73

1.  Булган сумын Сум дундын эмнэлгийн балансад байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон  2008 онд ашиглалтад орсон УАЗ-31512 маркийн, БӨА-7810 улсын дугаартай, арлын дугаар 80503128 автомашиныг данснаас хасаж, олон жил эзэмшиж ирсэн жолооч К.Ниязбект худалдахыг Орон нутгийн өмчийн газар /А.Даримхан/-д зөвшөөрсүгэй.

2.  Уг автомашиныг  худалдах үнийг 800,0 мян.төгрөгөөр тогтоосугай.

Уг автомашиныг олон жил эзэмшиж ирсэн жолооч К.Ниязбект 800,0 мян.төгрөгт худалдсан

100%

74

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017,05,31

Дугаар 74

1.  Аймгийн ИТХ-аас санаачлан Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх, бие даасан байдлыг хангах, төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх,  ИТХ-ын орон нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр, үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг бие даан  шийдвэрлэхэд шинэлэг арга барил, шинэ санал санаачилгыг нэвтрүүлэх зорилгоор “Орон нутгийн хөгжилд нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үүрэг, оролцоо” сэдэвт  эрдэм  шинжилгээний бага хурлын илтгэлийг шалгаруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр  байгуулсугай. Үүнд:

С.Хонаев – Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч гишүүн

Р.Гажайв – Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч гишүүн

К.Еркегүл – Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч гишүүн

А.Серикболат – Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Т.Аршагүл – Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны ажилтан

2.  Ирүүлсэн илтгэлүүдийг удирдамжид заасан шалгуурын дагуу шударга шалгаруулж, шагнаж урамшуулах, цаашид шалгарсан илтгэлд дурдсан шинэлэг санаа, шинэ арга барилыг нэвтрүүлэх, ажил хэрэг болгохыг  ажлын хэсэгт үүрэг болгосугай. 

Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийг шалгаруулах ажлын хэсэг дүгнэлтээ 08 дугаар сарын 14-ний өдөр гаргаж, шагналыг 11 дүгээр сарын 10-ний өдрийн арга хэмжээний үеэр гардуулахаар шийдвэрлэсэн

100%

75

“Замын сангаас хөрөнгө зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай”

2017.05.31

Дугаар:75

1.Аймгийн төвийн замын эвдрэл, нөхөөсийг засварлахад 38483.0 мян.төгрөг, Улаанхус сумын гүүрний 2 талын замд үер бууж эвдсэнийг засахад 15000.0 мян.төгрөг, Ногооннуур сумын Хавцлын замын арчилгаа, засварт 3500.0 мян.төгрөг, Сагсай сумын Харнуурын засын цасыг арилгасан дутуу санхүүжилтэд 1300.0 мян.төгрөг, нийт 58283.0 мян. Төгрөгийг замын сангийн хөрөнгөнөөс зарцуулахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Хөрөнгийг зориулалтаар нь зарцууулахад хяналт тавьж ажиллахыг аймгийг Засаг дарга /А.Гылымхан/-д даалгасугай.

Тус тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн, үүнд:  Жол ХХК нь 38.4 сая төгрөгөөр аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын нөхөөсйин ажлыг, 3.5 сая төгрөгөөр Ногооннуур сумын хавцалын амнаас сум хүртэлх 12 км замыг хусах ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн.  Улудаг ХХК нь Сагсай сумын Харнурын замын цас арчилгааны ажлыг хийж дуусгасан зардалд 1.3 сая төгрөгийг зарцуулсан болно.

100%

76

Аймгийн ИТХ-ын IV хуралдааныг зарлах тухай

2017,05,31

Дугаар 76

1. Аймгийн ИТХ-ын IV хуралдааныг  2017 оны 06 дугаар сарын 28-ний өдрийн Лхагва гарагт Өлгий хотод хуралдуулсугай.

2. Хуралдаанаар 6 асуудлыг авч хэлэлцэхээр тогтоосугай

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаан 2017 оны 06 дугаар 28-ний өдрийн Лхагва гарагт хуралдуулж, 6 асуудлыг авч хэлэлцсэн. Заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

77

Хөрөнгө зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай

2017,05,31

Дугаар 77

Орон нутгийн хөгжилд нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үүрэг, оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн  уралдааны шагналд  230,0 мян.төгрөг, Хүндэт донорын урамшууллын зардалд 250,0 мях.төгрөг шугыла сэтгүүлийн ерөнхий редактор Р.сураганл 250,0 мян.төгрөг, сурагчдын хонхны  баярын арга хэмжээнд 260,0 мян. төгрөг, Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан Идэвхтэй хөдөлгөөнийг  эрхэмлэе аяны хүрээнд  зохион байгуулах уралдаан тэмцээний зардалд 1884,5 мян.төгрөг, 2016 онд УИх-ын даргын нэрэмжит улсын аварга үалгаруулах тэмцээнд оролцсон тамирчдын зардалд 1110,0 мян.төгрөг нийт 3984,0 мян төгрөгийн аймгийн ИТХ-ын нөөц хөрөнгөнөөс зарцуулахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоолын заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

78

Үйлчилгээний үнэ тогтоох тухай

2017,05,31

Дугаар 78

1. Аймгийн музейн  үзвэр үйлчилгээний тасалбарын үнийг хавсралтаар баталсугай.

2. Тогтоолын хэрэгжилтйиг хангуулж, мөрдөж ажиллахыг аймгийн музейн захиралд үүрэг болгосугай.

Тогтоолыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

100%

79

 “Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тухай”

2017.05.31

Дугаар:79

1.Цэнгэл сумын Төгрөг нэртэй 1430,30 гектар талбайд ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохыг дэмжсүгэй.

2.Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж Ашигт малтмалын газарт уламжлахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д үүрэг болгосугай

Цэнгэл сумын Төгрөг нэртэй 1430,30 гектар талбайд  ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгохыг дэмжсэн саналын хуудасыг 2017.06.05-ны 2-01/1068 дүгээр албан тоотын хавсралтаар Ашигт малтмалын газарт хүргүүлсэн.

100%

80

Хөрөнгө худалдах тухай

2017,05,31

Дугаар 80

1.  Улаанхус сумын Эрүүл мэндийн төвийн эзэмшилд  байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон  2008 онд ашиглалтад орсон УАЗ-31512 маркийн, БӨА-7847 улсын дугаартай, арлын дугаар 80502476  автомашиныг данснаас хасаж, олон жил эзэмшиж ирсэн жолооч Х.Бегарыст худалдахыг Орон нутгийн өмчийн газар /А.Даримхан/-д зөвшөөрсүгэй.

2.  Уг автомашиныг  худалдах үнийг 1000,0 мян.төгрөгөөр тогтоосугай.

Уг автомашиныг  жолооч Х.Бегарыст 1,0 сая төгрөгөөр худалдсан

100%

81

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,05,31

Дугаар 81

1.  Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дансанд бүртгэлтэй байгаа      элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 11 нэр төрлийн          16 100 991 төгрөгийн  компьютер,  тоног төхөөрөмж, 13 нэр төрлийн                8 661 144 төгрөгийн эд хогшил,  10 нэр төрлийн 4 828 032 төгрөгийн аж ахуйн эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2.  Дээрх хөрөнгөнөөс хүний хэрэгцээ хангах боломжтойг нь дахин үнэлж худалдан борлуулж, орлогод авахыг аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга /Х.Зауре/-д үүрэг болгосугай.

Уг хөрөнгийг хавсралтаар акталж, данснаас хассан

100%

82

Номыг акталж, данснаас хасах тухай

2017,05,31

Дугаар 82

1.  Өлгий сумын 2 дугаар бүрэн дунд сургуулийн дансанд бүртгэлтэй байгаа элэгдэж, сурагчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахаа байсан, хуучирч утга агуулга алдсан, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 23.439.222 төгрөгийн номыг жагсаалтаар акталж, данснаас хассугай.

2.  Дээрх актлагдсан номыг хоёрдогч түүхий эдээр зарж борлуулах, орлогыг байгууллагын хэрэгцээнд ашиглахыг сургуулийн захирал /М.Адилбиш/-д зөвшөөрсүгэй.

Тогтоолын заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

83

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,05,31

Дугаар 83

1.  Алтай сумын бүрэн дунд сургуулийн дотуур байрны барилгад гал гарч, бүрэн шатсан ба мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсан тул                          1 293 860 000 төгрөгийн дотуур байрны барилга, 17 нэр төрлийн 26 283 262 төгрөгийн эд хогшил, 19 нэр төрлийн 2 989 721 төгрөгийн зөөлөн эдлэл, 14 нэр төрлийн 1 024 500 аж ахуйн эд хогшил, 258 750 төгрөгийн электрон сурах бичгийг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2.  Дээрх барилга болон эд хөрөнгийг зохих журмын дагуу данс бүртгэлээс хасахыг сургуулийн  захирал /Х.Тилек/-д үүрэг болгосугай.

Хөрөнгийг акталж, данснаас хассан

100%

84

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,05,31

Дугаар 84

1.  Аймаг дахь Цагдаагийн газрын дансанд бүртгэлтэй байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 30 нэр төрлийн 13 606 474 төгрөгийн компьютер, тоног төхөөрөмж,  эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2.  Дээрх хөрөнгөнөөс ашиглаж болох боломжтойг  нь дахин үнэлж худалдан борлуулж орлогод авахыг  аймаг дахь Цагдаагийн газрын дарга /М.Батболд/-д  үүрэг болгосугай.

Тогтоолын заалт бүрэн биелэгдсэн

100%

85

“Хөрөнгө зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай”

2017.06.08

Дугаар:85

1.Аймгийн Боловсрол,соёл, урлагийн газраас бага олимпиад зохион байгуулагдахад шаардагдах зардалд 1964,3 мян, төгрөг, Олон улсын казак хэлний олимпиадад оролцох сурагчдын зардалд 1000.0 мян. төгрөг, казак хэлний Олон улсын олимпиадын 3 дугаар даваанд оролцох сурагчдын зардалд 1929.6 мян.төгрөг бүгд 4893.9 мян. төгрөгийг Боловсролын хуваарилагдаагүй зардлаас зарцуулахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан/-д зөвшөөрсүгэй.

Боловсролын хуваарилагдаагүй зардлаас тус арга хэмжээнүүдийг цагт нь зохион байгуулсан.

100%

86

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,06,08

Дугаар 86

1.  Дэлүүн сумын бүрэн дунд сургуулийн гал тогооны барилга нь он удаан жил  ашиглагдаж элэгдснээс болж цаашид ашиглах боломжгүй болсон талаар мэргэжлийн байгууллагын  дүгнэлт гарсан тул акталж, данснаас хассугай.

2.  Дээрх гал тогооны барилгын балкан модон материалыг ажлын хэсэг гарган тоолж, орлогод авч, шинээр барих гал тогооны барилгад ашиглахыг сургуулийн захирал /Х.Ертай/-д үүрэг болгосугай.

Тогтоолын заалт биелэгдсэн

100%

87

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай

2017,06,08

Дугаар 87

1.  Өлгий сумын 11 дүгээр Хүүхдийн цэцэрлэгийн дансанд бүртгэлтэй гал тогооны хэрэгслийг Өлгий сумын 9 дүгээр Хүүхдийн цэцэрлэгт  балансаас балансад шилжүүлсүгэй.

2.  Хөрөнгийг зохих хууль, журмын дагуу дансанд бүртгэх ба данснаас хасахыг дээрх цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

Уг хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлж, орлогод авсан болно.

100%

88

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,06,08

Дугаар 88

1.  Өлгий сумын 6 дугаар Хүүхдийн цэцэрлэгийн дансанд бүртгэлтэй байгаа      элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 13 нэр төрлийн            3 759 850 төгрөгийн  тоног төхөөрөмж, 55 нэр төрлийн  5 225 993  төгрөгийн тавилга, эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2.  Дээрх хөрөнгөнөөс хүний хэрэгцээ хангах боломжтойг нь дахин үнэлж худалдан борлуулж, орлогод авахыг Өлгий сумын 6 дугаар Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч /Т.Гүлмира/-д үүрэг болгосугай.

Тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг акталж, данснаас хассан.

100%

89

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,06,08

Дугаар 89

1.  Өлгий сумын Хотгор эрүүл мэндийн төвийн дансанд бүртгэлтэй байгаа      элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 7  нэр төрлийн 543 591 төгрөгийн тоног төхөөрөмж, эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2.  Хөрөнгийг зохих  журмын дагуу данснаас хасахыг Өлгий сумын Хотгор эрүүл мэндийн төвийн дарга /Е.Ауганбек/-д зөвшөөрсүгэй.

Эд хогшил, тоног төхөөрөмжийг акталж, данснаас хассан.

100%

90

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,06,08

Дугаар 90

1.  Өлгий сумын 4 дүгээр Хүүхдийн цэцэрлэгийн дансанд бүртгэлтэй байгаа      элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 98 нэр төрлийн            5 658 336  төгрөгийн тавилга, эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2.  Дээрх хөрөнгөнөөс хүний хэрэгцээ хангах боломжтойг нь дахин үнэлж худалдан борлуулж, орлогод авахыг Өлгий сумын 4 дүгээр Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч /Н.Бейбитгүл/-д үүрэг болгосугай.

Тавилга, эд хогшлыг акталж, данснаас хассан

100%

91

“Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай”

2017.06.08

Дугаар: 91

1.Тулгар төрийн 2226 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 811 жил, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсай.

2.Баяр наадмын нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг сайтар  ханган ажиллаж, өндөр төвшинд явуулахыг Ажлын хэсгийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдэд даалгасугай

Баяр наадмын нэгдсэн арга хэмжээнүүдийн бэлтгийг сайтар ханган ажиллаж, зохион байгууллатын өндөх хэмжээд тэмдэглэн өнгөрүүлсэн болно .

100%

92

Төрийн цол, одон, медалиар шагнуулахаар тодорхойлох тухай

2017,06,08

Дугаар 92

1. Тулгар төр 2226 жил, Их Монгол улс байгуулагдсаны 811 жил, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан Хөдөө аж ахуй, Эрүүл мэнд, боловсрол, мал аж ахуй, уул уурхайн салбарт он удаан жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан зарим хүмүүсийг төрийн цол, одон медалиар шагнуулахаар тодорхойлсугай.

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт нийт 77 хүний материалыг хүргүүлснээр 10 хүнийг Ерөнхийлөгчийн зарлигаар төрийн одон, медалиар шагнасан

25%

93

Сүм хийд байгуулахыг зөвшөөрөх тухай

2017,06,22

Дугаар 93

Улаанхус суманд Омар нэртэй хийд шинээр байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.

Тогтоолын заалт биелэгдсэн

100

94

Төрийн цол, одон, медалиар шагнуулахаар тодорхойлох тухай

2017,06,22

Дугаар 94

1. Тулгар төр 2226 жил, Их Монгол улс байгуулагдсаны 811 жил, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан Хөдөө аж ахуй, Эрүүл мэнд, боловсрол, мал аж ахуй, уул уурхайн салбарт он удаан жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан зарим хүмүүсийг төрийн цол, одон медалиар шагнуулахаар тодорхойлсугай.

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт нийт   72 хүний материалыг хүргүүлснээр 5  хүнийг Ерөнхийлөгчийн зарлигаар төрийн одон, медалиар шагнасан

11%

95

Хөрөнгө худалдах тухай

2017,06,22

Дугаар 95

1.  Буянт сумын Эрүүл мэндийн төвийн эзэмшилд  байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид албаны ажилд ашиглах боломжгүй болсон  2011 онд ашиглалтад орсон УАЗ-31512 маркийн, БӨА-23-01 улсын дугаартай, арлын дугаар 315100B0589571  автомашиныг данснаас хасаж, олон жил эзэмшиж ирсэн жолооч Р.Хайратд худалдахыг Орон нутгийн өмчийн газар /А.Даримхан/-д зөвшөөрсүгэй.

2.  Уг автомашиныг  худалдах үнийг 2200.0 мян.төгрөгөөр тогтоосугай.

Уг автомашиныг жолооч Р.Хайратад 2200,0 мян.төгрөгөөр худалдсан

100%

96

Хөрөнгө шилжүүлэх тухай

2017,06,22

Дугаар 96

1.  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дансанд бүртгэлтэй байгаа УАЗ469 маркийн 15-20 БӨТ улсын дугаартай автомашиныг Улаанхус сумын Эрүүл мэндийн төвд  балансаас балансад шилжүүлсүгэй.

2.Уг автомашиныг данснаас хасахыг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг даргад, дансанд бүртгэлд авахыг Улаанхус сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга  нарт үүрэг болгосугай.

Уг автомашиныг балансаас балансад шилжүүлж, дансанд бүртгэлд авсан

100%

97

Замын сангаас хөрөнгө зарцуулахыг зөвшөөрөх тухай

2017,06,22

Дугаар 97

1.  Дэлүүн сумын Чихэртэйн гүүрийн засварт 5000.0 мян.төгрөг, Алтай сумын Хар үзүүрийн модон гүүрээс сумын төвд орох чиглэлийн замын засварт 5000.0 мян.төгрөг бүгд 10000.0 мян.төгрөгийг  замын сангийн хөрөнгөнөөс зарцуулахыг зөвшөөрсүгэй.  

2.  Хөрөнгийг зориулалтаар нь зарцуулахад хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /А.Гылымхан /-д даалгасугай.

10,0 сая төгрөгийг Замын сангаас зарцуулсан. Тогтоолын заалт биелэгдсэн

100%

98

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,06,22

Дугаар 98

1. Өлгий сумын 3 дугаар бүрэн дунд сургуулийн дансанд бүртгэлтэй  байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж, цаашид ашиглах боломжгүй болсон 50 нэр төрлийн 149 471 615 төгрөгийн  компьютер, тоног, төхөөрөмж, 42 нэр төрлийн 33 825 850 төгрөгийн тавилга, эд хогшил 2 нэр төрлийн 1 474 400 төгрөгийн жорлон, модон хашааг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2. Дээрх хөрөнгөнөөс хүний хэрэгцээ, хангах боломжтойг  нь дахин үнэлж хуладан борлуулж, орлогод авахыг Өлгий сумын 3 дугаар  бүрэн дунд сургуулийн захирал /К.Еркегүл/-д үүрэг болгосугай.

Компьютер, тоног, төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил, жорлон, модон хашааг хавсралтаар акталж, данснаас хассан.

100%

99

Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай

2017,06,22

Дугаар 99

1. Өлгий сумын 12 дугаар Хүүхдийн цэцэрлэгийн дансанд бүртгэлтэй байгаа элэгдлээ бүрэн нөхөж,  цаашид ашиглах боломжгүй болсон 58 нэр төрлийн 3 492 319 төгрөгийн тавилга, эд хогшлыг хавсралтаар акталж, данснаас хассугай.

2. Дээрх хөрөнгөнөөс хүний хэрэгцээ хангах боломжтойг нь дахин  үнэлж, худалдан борлуулж,  орлогод авахыг  Өлгий сумын 12 дугаар Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч /С.Гүлгайм/-д үүрэг болгосугай.

Элэгдлээ бүрэн нөхөж, ашиглах боломжгүй болсон  тавилга, эд хогшлыг  акталж, данснаас хассан.

100%

ХЯНАСАН:

                                    АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН

                                    НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН                                                      А.СЕРИКБОЛАТ 

                                   

ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

 

                                    АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН

                                    АЖЛЫН АЛБАНЫ АХЛАХ АЖИЛТАН                                        М.БАРШАГҮЛ 


2017-12-08 11:56

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд