МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

2017-01-04 18:02
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2017 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын сан болон Ирээдүйн өв санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, Ирээдүйн өв сангаас улсын төсөвт олгох шилжүүлэг болон улсын төсөвт төлөх өглөг барагдуулалтын хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

2.1.Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА

3 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа болон бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/дТөсвийн ерөнхийлөн захирагчДүн /сая төгрөгөөр/
1Улсын Их Хурлын дарга                    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих2,570.0 2,570.0
2Монгол Улсын Ерөнхий Аудитор519.2
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих519.2
3Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга60.0
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого60.0
4Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга822.4
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого822.4
5Үндэсний статистикийн хорооны дарга563.6
                    Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих557.6
                    Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого6.0
6Монгол Улсын Ерөнхий сайд201,945.2
  Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан2,500.0
  Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар196,022.7
  үүнээс: Ирээдүйн өв санд6,935.8
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого3,422.5
7Монгол Улсын Шадар сайд14,828.9
  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар2,252.5
  Стандарт, хэмжил зүйн газар2,486.0
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих5,301.3
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого4,789.1
8Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга975.8
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих833.3
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого142.5
9Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд22,200.5
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих21,920.0
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого280.5
10Гадаад харилцааны сайд12,050.0
  Дипломат төлөөлөгчийн газрууд10,500.0
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого1,550.0
11Сангийн сайд3,619,499.0
  Татварын ерөнхий газар1,630,592.0
  үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд8,397.8
  Ирээдүйн өв санд214,715.2
  Гаалийн ерөнхий газар1,689,640.2
  Сангийн яам142,429.3
  Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт121,427.0
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих32,091.0
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого3,319.5
12Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд58,107.8
  Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар15,900.0
  Цагдаагийн ерөнхий газар3,487.5
  Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт20,600.7
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих939.4
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт 
  олгох санхүүжилтийн орлого986.1
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого16,194.1
13Батлан хамгаалахын сайд59,934.8
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох 
  санхүүжилтийн орлого5,630.3
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого54,304.5
14Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд37,796.3
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих32,823.0
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого4,973.4
15Зам, тээврийн хөгжлийн сайд167,823.6
  Иргэний нисэхийн ерөнхий газар157,905.7
  Зам, тээврийн хөгжлийн яам190.0
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих7,827.1
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого1,900.8
16Барилга, хот байгуулалтын сайд2,540.1
  Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар1,765.2
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих774.9
17Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд237,763.9
  Ашигт малтмал, газрын тосны газар232,636.1
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих3,170.0
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого1,957.8
18Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд131,336.8
  Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт76,000.0
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих6,738.6
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого48,598.2
19Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд79,397.2
  Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар420.0
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох 
  санхүүжилтийн орлого527.2
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих12,992.0
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого65,458.0
20Эрүүл мэндийн сайд213,626.5
  Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох 
  санхүүжилтийн орлого176,305.9
  Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих12,648.1
  Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого24,672.5
 

Хэвлэх

 4 дүгээр зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2017 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 4,378,889.9 сая төгрөгөөр баталсугай.

5 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

Д/дТөсвийн ерөнхийлөн захирагчДүн /сая төгрөгөөр/
1Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга4,549.4
  Урсгал зардал4,549.4
2Монгол Улсын Их Хурлын дарга27,623.5
  Урсгал зардал23,365.5
  Хөрөнгийн зардал1,688.0
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал2,570.0
3Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга1,585.4
  Урсгал зардал1,585.4
4Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч4,071.6
  Урсгал зардал4,071.6
5Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга46,319.1
  Урсгал зардал46,319.1
6Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга789.7
  Урсгал зардал789.7
7Улсын ерөнхий прокурор26,096.4
  Урсгал зардал26,008.1
  Хөрөнгийн зардал88.3
8Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга1,986.1
  Урсгал зардал1,986.1
9Монгол Улсын Ерөнхий аудитор9,287.8
  Урсгал зардал8,768.5
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал519.2
10Авлигатай тэмцэх газрын дарга9,240.6
  Урсгал зардал8,389.2
  Хөрөнгийн зардал851.4
11Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга2,483.5
  Урсгал зардал2,483.5
12Төрийн албаны зөвлөлийн дарга725.8
  Урсгал зардал725.8
13Үндэсний статистикийн хорооны дарга7,532.7
  Урсгал зардал6,975.1
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал557.6
14Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга15,751.1
  Урсгал зардал15,751.1
15Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга461.2
  Урсгал зардал461.2
16Монгол Улсын Ерөнхий сайд163,448.6
  Урсгал зардал85,118.9
  Хөрөнгийн зардал78,329.7
17Монгол Улсын Шадар сайд122,843.9
  Урсгал зардал91,913.0
  Хөрөнгийн зардал13,308.4
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал17,622.5
18Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга20,666.3
  Урсгал зардал11,394.7
  Хөрөнгийн зардал3,506.1
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал5,765.5
19Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд71,645.8
  Урсгал зардал43,073.6
  Хөрөнгийн зардал6,652.3
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал21,920.0
20Гадаад харилцааны сайд59,687.2
  Урсгал зардал58,987.2
  Хөрөнгийн зардал700.0
21Сангийн сайд7,105,938.7
  Урсгал зардал1,648,937.6
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл26,587.5
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал113,308.4
  Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт5,145,417.3
  Засгийн газрын гадаад төслийн зээлийн үндсэн төлбөрт171,687.8
22Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд437,191.2
  Урсгал зардал408,935.3
  Хөрөнгийн зардал27,303.2
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал952.7
23Зам, тээврийн хөгжлийн сайд315,694.3
  Урсгал зардал9,447.8
  Хөрөнгийн зардал29,438.5
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал276,808.0
24Батлан хамгаалахын сайд206,866.1
  Урсгал зардал204,173.0
  Хөрөнгийн зардал2,693.1
25Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд1,357,519.9
  Урсгал зардал1,041,000.3
  Үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай 
  зориулалтын шилжүүлэг276,365.3
  Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг590,547.5
  Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг43,326.8
  Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг10,822.0
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл104,500.0
  Хөрөнгийн зардал96,307.0
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал115,712.6
26Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд20,025.2
  Урсгал зардал7,514.1
  Хөрөнгийн зардал9,341.1
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал3,170.0
27Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд185,836.1
  Урсгал зардал95,146.8
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл21,909.0
  Хөрөнгийн зардал29,513.0
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал39,267.3
28Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд1,073,194.8
  Урсгал зардал1,005,290.1
  Үүнээс: Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний 
  тусгай зориулалтын шилжүүлэг6,360.3
  Хөрөнгийн зардал7,391.1
  Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл20,000.0
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал40,513.6
29Эрүүл мэндийн сайд654,066.2
  Урсгал зардал568,953.0
  Үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 
  үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг107,251.7
  Хөрөнгийн зардал35,918.3
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал49,195.0
30Эрчим хүчний сайд111,439.7
  Урсгал зардал19,854.6
  Хөрөнгийн зардал16,909.8
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал74,675.4
31Барилга, хот байгуулалтын сайд56,939.2
  Урсгал зардал11,914.4
  Үүнээс: Газрын харилцаа, кадастрын тусгай 
  зориулалтын шилжүүлэг6,966.5
  Хөрөнгийн зардал14,694.0
  Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал30,330.7
 

Хэвлэх

6 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын /тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн/ хэмжээг 6,759,169.6 сая төгрөгөөр баталсугай.

7 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 250,654.7 сая төгрөгөөр баталсугай.

8 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн дүнг 71,518.6 сая төгрөгөөр баталсугай.

9 дүгээр зүйл. Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 172,794.9 сая төгрөгөөр баталсугай.

10 дугаар зүйл. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2017 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 8,397.8 сая төгрөгөөр баталсугай.

11 дүгээр зүйл. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу Ирээдүйн өв санд 2017 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 221,651.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

12 дугаар зүйл. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу 2017 оны төсвийн жилд Ирээдүйн өв сангийн эх үүсвэрээс улсын төсөвт олгох шилжүүлгийн хэмжээг 160,000.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

13 дугаар зүйл. Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу 2017 оны төсвийн жилд Ирээдүйн өв сангийн эх үүсвэрээс улсын төсөвт төлөх өглөг барагдуулалтын хэмжээг 61,651.0 сая төгрөгөөр баталсугай.

14 дүгээр зүйл. Засгийн газрын 2017 оны төсвийн жилд нэмэгдүүлэх өр болон өрийн баталгааны дээд хэмжээг 2,336,245.7 сая төгрөгөөр баталсугай.

15 дугаар зүйл.Засгийн газар Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19.3 дахь хэсэгт заасан Засгийн газрын өрийн хязгаарт багтаан өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ.ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ

16 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/дАймагОлгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1Архангай11,875.4
2Баян-Өлгий10,252.9
3Баянхонгор11,088.8
4Говь-Алтай8,174.2
5Дорнод2,499.3
6Дундговь5,722.6
7Завхан9,359.3
8Өвөрхангай11,418.4
9Сүхбаатар5,086.5
10Сэлэнгэ3,044.2
11Төв7,577.1
12Увс11,074.6
13Ховд7,726.4
14Хөвсгөл17,963.8
15Хэнтий8,437.1
Нийт дүн131,300.7
 

Хэвлэх

17 дугаар зүйл. 2017 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/дАймагТөвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1Булган516.4
2Дорноговь1,310.3
3Өмнөговь28,417.5
4Дархан-Уул305.2
5Улаанбаатар89,421.8
6Орхон12,466.3
7Говьсүмбэр167.4
Нийт дүн132,604.8
 

Хэвлэх

18 дугаар зүйл. 2017 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих урсгал зарлагын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/дАймагШилжүүлгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/
1Архангай Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх1,892.0 627.8
2Баян-Өлгий Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх2,052.0 443.1
3Баянхонгор Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх2,980.0 734.9
4Булган Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх1,977.0 603.6
5Говь-Алтай Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх3,768.0 603.2
6Дорноговь Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх4,947.6 341.9
7Дорнод Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх2,630.6 557.1
8Дундговь Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх2,635.1 353.6
9Завхан Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх1,996.3 432.5
10Өвөрхангай Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх2,132.2 672.1
11Өмнөговь Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх10,307.6 443.8
12Сүхбаатар Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх4,086.8 536.0
13Сэлэнгэ Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх3,175.6 725.2
14Төв Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх3,547.9 631.3
15Увс Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх2,026.2 542.8
16Ховд Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх2,387.5 690.8
17Хөвсгөл Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх2,189.4 1,150.6
18Хэнтий Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх2,900.5 601.1
19Дархан-Уул Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх1,946.4 1,275.3
20Улаанбаатар Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх12,135.1 319.0
21Орхон Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх1,606.6 1,006.3
22Говьсүмбэр Үүнээс: Урсгал зарлагыг санхүүжүүлэх1,185.4 170.2
Нийт дүн74,505.9
 

ХэвлэхДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

19 дүгээр зүйл. “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаархи чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

20 дугаар зүйл. “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

21 дүгээр зүйл. “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд санхүүжүүлэх “Барих-Шилжүүлэх” концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

22 дугаар зүйл. “Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2017 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

23 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД


2017-01-04 18:02

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд